Werkbank Academische vaardigheden


Startpagina > Informatie zoeken > Publicatietypen

Verklarende woordenlijst publicatietypen

anthologie Bloemlezing.
bibliografie Een bibliografie geeft een overzicht van publicaties (boeken, artikelen in een bundel, tijdschriftartikelen, recensies e.d.) op een bepaald vakgebied, over een bepaald onderwerp, of van één bepaalde auteur, ongeacht waar deze publicaties zich bevinden. Het kan daarbij gaan om een heel breed gebied (b.v. moderne taal- en letterkunde) of een specialistisch onderwerp (b.v. de Tweede Wereldoorlog of William Shakespeare).
Engels: bibliography
biografie Beschrijving van iemands leven en werken.
Engels: biography
bloemlezing Selectie van werken of fragmenten van één of meer auteurs. Voorbeelden: een bloemlezing uit het werk van de dichter W. Nijhoff, een bloemlezing uit het werk auteurs die tot de literaire stroming de Tachtigers behoorden of een bloemlezing van gedichten over de liefde.
Engels: anthology
briefwisseling Verzameling gewisselde brieven, uitgebracht in boekvorm, al dan niet met annotatie.
Engels: correspondence
bron(nen)uitgave Uitgave van oorspronkelijke bronteksten, meestal voorzien van wetenschappelijke annotaties.
Engels: primary source publication
bundel Gepubliceerde verzameling van artikelen in boekvorm. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een congresbundel, een feestbundel met wetenschappelijke artikelen ter gelegenheid van iemands 25-jarige ambtsjubileum of pensionering, een verzameling van artikelen van een bepaalde wetenschapper of een verzameling artikelen van verschillende auteurs over een bepaald onderwerp.
Engels: collection
catalogus Geordende lijst van publicaties of voorwerpen in een bepaalde collectie, of van bepaalde collecties. Voorbeelden: bibliotheekcatalogus, museumcatalogus, tentoonstellingscatalogus.
compendium Samenvattend overzicht of handboek.
congresbundel Bundel van artikelen die zijn gebaseerd op bijdragen aan een wetenschappelijk congres (b.v. lezingen).
Engels: conference proceedings
dissertatie Proefschrift om de graad van doctor te verkrijgen.
Engels: dissertation
e-book Electronic book: boek dat digitaal is gepubliceerd. In toenemende mate gebruikelijk voor wetenschappelijke publicaties. De UB VU biedt toegang tot e-books via LibSearch.
e-journal Tijdschrift dat digitaal wordt gepubliceerd. Veel wetenschappelijke tijdschriften zijn nog zowel in druk als digitaal beschikbaar. Een groeiende aantal tijdschriften is echter uitsluitend digitaal beschikbaar, dat geldt met name voor zgn. open access tijdschriften. Zie ook Zoeken naar e-journals.
encyclopedie 1. Beschrijvend woordenboek, veelal alfabetisch geordend.
2. Algemene inleiding tot een bepaalde wetenschap.
Engels: encyclopedia of encyclopaedia
essay Persoonlijk gekleurde verhandeling over een bepaald onderwerp. Verschijnt meestal als onderdeel van een bundel of als artikel in een tijdschrift of krant. Verschijnt soms echter ook als zelfstandige publicatie, zie bijvoorbeeld het boekenweekessay.
facsimile Reproductie van hoge kwaliteit. Hoewel wetenschappers bij voorkeur originele bronnen willen gebruiken, kan een verzameling facsimile's van b.v. historische landkaarten, brieven of etsen een bruikbaar alternatief vormen.
grijze literatuur Publicaties die niet via de klassieke kanalen van de erkende uitgeverij en boekhandel worden verspreid en daardoor vaak moeilijk zijn te achterhalen, zoals ongepubliceerde proefschriften en interne wetenschappelijke publicaties.
Engels: grey literature
handboek Boekwerk dat een samenvatting of overzicht bevat van een bepaald vakgebied, kennisgebied, deelgebied van kunst of wetenschap. Veel handboeken bevatten tevens verwijzingen naar andere belangrijke literatuur over het betreffende onderwerp.
lexicon Woordenboek of encyclopedie. Soms ook: verklarende woordenlijst.
liber amoricum Huldeboek ter ere van een bepaald persoon, waarin bijdragen zijn opgenomen van vrienden, collega's, studenten, etc.
monografie (Boek)publicatie over één specifiek onderwerp.
oratie Redevoering die publiekelijk wordt uitgesproken bij aanvaarding van het hoogleraarsambt. Ook wel inaugurele rede genoemd. Oraties verschijnen vaak als interne publicatie.
Engels: inaugural lecture
proefschrift Geschrift van een master, doctorandus of ingenieur dat door deze in het openbaar wordt verdedigd en op grond waarvan hem de titel van doctor wordt verleend (» dissertatie). Wordt vaak gepubliceerd door een uitgever. Als dit niet het geval is, wordt meestal gesproken van een interne publicatie. Van sommige proefschriften verschijnt ook een handelsversie, die is gericht op een breder publiek. Proefschriften worden in toenemende mate opgenomen in digitale archieven (zgn. repositories), zoals het landelijke NARCIS of het VU repository VU-DARE.
Engels: dissertation
repertorium Systematisch toegankelijk overzicht van materiaal ten behoeve van een wetenschap of een bepaald terrein van wetenschap.
Engels: repertory
scriptie Werkstuk als afsluiting van een universitaire opleiding. De UB VU beheert (recente) scripties van de Faculteit der Geesteswetenschappen, zie LibSearch onder Links > VU Student Theses.
Engels: thesis
tijdschrift Publicatie, meestal bestaande uit verschillende artikelen, waarvan met vaste tussenpozen afleveringen verschijnen. Wetenschappelijke tijdschriften zijn een zeer belangrijk publicatiemedium in de academische wereld - elk wetenschapsgebied kent wel één of meer specifieke tijdschriften. Zie ook e-journal.
Engels: journal
woordenboek Boek waarin de afzonderlijke woorden en vaste uitdrukkingen van een taal of van een specifiek taaldomein zijn opgenomen, met daarbij hun betekenis(sen) en eventuele extra informatie zoals grammaticale eigenschappen, gebruiksmogelijkheden en/of vertalingen.
Engels: dictionary