Academische uitdrukkingen Academische uitdrukkingen

Resultaten

In de resultatensectie van een academische tekst is het belangrijk de resultaten van het onderzoek zo systematisch en precies mogelijk te presenteren. Bij het rapporteren van de resultaten van kwantitatief onderzoek zullen er wat andere accenten gelegd worden dan bij het presenteren van de resultaten van kwalitatief onderzoek, maar in het algemeen gebruiken academische schrijvers dezelfde technieken om de resultaten van onderzoek te beschrijven.

Klik op de kopjes voor voorbeelden van uitdrukkingen en formuleringen die je kunt gebruiken om de lezer duidelijk te maken dat je bezig bent de verschillende aspecten van je onderzoeksuitkomsten te presenteren.

 • De derde stap is ...
 • Het doel van dit experiment was ...
 • X is gebruikt om Y te voorspellen.
 • De tweede stap in deze benadering is ...
 • Om X te onderzoeken, is gebruik gemaakt van Y.
 • Om het verschil tussen X en Y te duiden, is ...
 • De data werden geanalyseerd door middel van een ...
 • Om de twee mogelijkheden van elkaar te onderscheiden ...
 • De eerste stap in deze procedure is het uitvoeren/berekenen van ...
 • Veranderingen tussen X en Y zijn met elkaar vergeleken met behulp van ...
 • Om te testen of deze effecten kunnen worden verklaard door ..., is de '...'-procedure gebruikt (bron).
 • Uit de tabel blijkt dat ...
 • De gemiddelde score was ...
 • Wat opvallend is, is dat ...
 • Uit de figuur kan worden opgemaakt dat ...
 • De resultaten laten zien/tonen aan dat ...
 • Het verschil tussen X en Y was significant.
 • Zoals uit Tabel/Figuur X is op te maken, ...
 • Dit betekent dat naarmate ..., ... toeneemt/afneemt
 • De hoofdeffecten van ... waren evenmin significant.
 • In Tabel/Figuur Y is een overzicht van X opgenomen.
 • Een positieve correlatie is gevonden tussen X en Y.
 • Een vergelijking van de resultaten laat zien dat ...
 • Het enige significante effect in deze analyse was ...
 • Tabel/Figuur Y laat/toont een overzicht van X zien/aan.
 • Wat (duidelijk) op te maken is uit Tabel X, is dat ...
 • De data uit deze tabel kunnen vergeleken worden met ...
 • Er is geen significant verschil gevonden tussen X en Y.
 • Er was een significant verschil tussen de twee condities.
 • Deze analyses laten zien dat naarmate ..., .... toeneemt/afneemt.
 • De resultaten van X zijn in Tabel/Figuur Y weergegeven/opgesomd.
 • Een tweewegvariantieanalyse heeft aangetoond dat/liet zien dat ...
 • Zoals Tabel Z laat zien, is er een significant verschil tussen X en Y.
 • De resultaten laten zien dat ... een positieve/negatieve invloed heeft op ...
 • Deze analyses wezen uit dat er geen significant hoofdeffect van ... op ... was.
 • ... , conform hypothese twee.
 • Hypothese 1b is niet bevestigd.
 • Hypothese 1c kan worden verworpen.
 • ... , hetgeen hypothese 3a en 3b bevestigt.
 • Anders dan in hypothese drie is gesteld, ...
 • In lijn met onze voorspelling lieten analyses zien dat ...
 • Uit de analyses blijkt dat de verwachting slechts ten dele uitkomt.
 • Daarmee is ondersteuning gevonden voor de eerste/tweede/derde hypothese.
 • Daarmee is ten dele ondersteuning gevonden voor de vierde hypothese, aangezien is aangetoond dat ...