Academische uitdrukkingen Academische uitdrukkingen

Methode

Een onmisbaar onderdeel van academische teksten is de paragraaf of het hoofdstuk waarin verantwoord wordt hoe het onderzoek is uitgevoerd. Schrijvers van academische teksten moeten de informatie over de gebruikte methoden heel gedetailleerd en uitvoerig presenteren. Zo kunnen ze het voor andere onderzoekers mogelijk maken het onderzoek te herhalen of op een andere manier de waarde van het onderzoek te bepalen.

Klik op de kopjes hieronder voor voorbeelden van uitdrukkingen en formuleringen die je kunt gebruiken om duidelijk te maken hoe je je onderzoek hebt uitgevoerd en welke procedures je daarbij hebt gevolgd.

 • Er is een aantal technieken ontwikkeld om X te meten.
 • Veel onderzoekers hebben X gebruikt om ... te meten.
 • Er is een aantal instrumenten beschikbaar om X te meten.
 • Er bestaan momenteel verschillende methoden om X te meten.
 • Verschillende auteurs hebben X op verschillende manieren gemeten.
 • X en Y zijn de meest gangbare methoden om onderzoek te doen naar ...
 • Het toepassen van X is een gebruikelijke methode in het onderzoek naar ...
 • Een ander voordeel van X is dat ...
 • Een voordeel van methode X is dat ...
 • Een nadeel van de gebruikte methode is dat ...
 • Kwalitatieve methoden bieden een effectieve manier om ...
 • De studie maakt gebruik van analyse X om inzicht te krijgen in ...
 • Met de Y methode werd de oplossing vervolgens getest op X.
 • X werd bereid volgens de procedure die door Jones et al. (1975) werd gebruikt.
 • De analyse is gebaseerd op het kader dat is voorgesteld door Jones et al. (1975).
 • Wat betreft ... was de steekproef representatief.
 • Het cohort werd in twee groepen verdeeld op basis van X.
 • Proefpersonen werden uit 15 klinieken gerekruteerd.
 • Een willekeurige steekproef met X werd uit Y gerekruteerd.
 • De deelnemers werden verdeeld in twee groepen op basis van ...
 • Alleen participanten die X, werden in het onderzoek opgenomen.
 • Alle participanten waren bij aanvang van de studie ... jaar oud.
 • Van het oorspronkelijke cohort van 100 studenten waren 12 vrouw en 88 man.
 • De eerste steekproef bestond uit 200 studenten, van wie er 75 tot minderheidsgroeperingen behoorden.
 • Inclusiecriteria voor X waren ...
 • In de analyse werden alleen publicaties opgenomen wanneer ...
 • Er is gekozen voor een kleine steekproef, omdat/om te voorkomen dat ...
 • De volgende criteria golden voor het selecteren van de participanten.
 • Vijf personen werden uitgesloten voor deelname aan de studie vanwege ...
 • De eerste stap was om ...
 • Ethische goedkeuring is verkregen ...
 • De resultaten zijn gecorrigeerd voor ...
 • Ten slotte werden vragen gesteld over ...
 • De oplossing werd driemaal gewassen met X.
 • De eerste vraag lokte informatie uit over ...
 • De gegevens werden genormaliseerd met behulp van ...
 • Gegevens werden verzameld met behulp van programma X.
 • Voor de attitudevragen werd een Likertschaal gebruikt.
 • Om vast te stellen of ..., werd de deelnemers gevraagd om ...
 • Om te beoordelen hoe X'en worden ontvangen, is gemeten ...
 • Om de betrouwbaarheid te verhogen, werd elke X tweemaal getest.
 • Met behulp van een vijfpuntsschaal werd de deelnemers gevraagd ...
 • De betrouwbaarheid werd berekend met behulp van Cronbach's alpha.
 • Om X met Y en Z te vergelijken, is een one-way ANOVA uitgevoerd om ...
 • Om de mogelijkheid uit te sluiten dat ..., werd de deelnemers gevraagd ...
 • Als dank voor deelname aan het onderzoek ontvingen de participanten ...
 • In de follow-upfase van de studie werd de participanten gevraagd of ...
 • Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van IBM SPSS Statistics.
 • Het significantieniveau van de studie werd vanwege ... bepaald op alpha = .05.
 • Een monster van het concentraat werd vervolgens zorgvuldig geïnjecteerd in ...
 • De gegevens zijn opgenomen met behulp van een X en op Y wijze getranscribeerd.