Academische uitdrukkingen Academische uitdrukkingen

Conclusie en discussie

In de Conclusie van een academische tekst ben je in de eerste plaats bezig om de belangrijkste uitkomsten en resultaten samen te vatten en met elkaar in verband te brengen. In de tweede plaats bespreek je hoe deze uitkomsten kunnen worden verklaard, en/of moeten worden beoordeeld en geïnterpreteerd. In de Discussie behandel je de implicaties van de uitkomsten, maar ook de beperkingen van het gerapporteerde onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van de gebruikte methode. Vaak zeggen academische schrijvers ook iets over het belang van de uitkomsten en doen ze suggesties voor verder onderzoek. NB: het onderscheid tussen Conclusie en Discussie is niet in elk vakgebied even scherp. Sommige elementen van een discussie (bijvoorbeeld suggesties voor verder onderzoek) kunnen ook in de conclusie aan de orde komen.

Klik op de kopjes hieronder voor voorbeelden van uitdrukkingen en formuleringen die typisch gebruikt worden om de verschillende stappen in de conclusie en discussie te verwoorden.

 • De hypothese was ...
 • Dit artikel heeft de X verkend.
 • Deze studie heeft betoogd dat ...
 • Het doel van dit onderzoek was ...
 • De eerste onderzoeksvraag betrof ...
 • In dit onderzoek was het de bedoeling om ...
 • De eerste/tweede/derde onderzoeksvraag was of ...
 • Een doel van het project was het identificeren van X.
 • Het doel van het huidige onderzoek was om te bepalen ...
 • De huidige studie was bedoeld om het effect van X te bepalen.
 • Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de ...
 • Deze experimenten bevestigen dat ...
 • Met behulp van ... is onderzocht of ....
 • De tweede vraag die centraal stond in dit onderzoek was ...
 • X, Y en Z kwamen naar voren als betrouwbare voorspellers van ...
 • In deze studie is met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst het verband tussen ... en ... onderzocht
 • Er is weinig literatuur bekend over ...
 • Eerdere studies wezen het belang uit van ...
 • Het onderzoek van X heeft aangetoond dat ...
 • Uit voorgaand onderzoek blijkt echter dat ...
 • Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat ...
 • Uit de literatuur blijkt dat er een sterke relatie is tussen X en Y.
 • Dit staat tegenover eerder onderzoek waarin verondersteld werd dat ...
 • Wat opvallend was, was ...
 • Een interessante bevinding is ...
 • Dit artikel laat zien dat/hoe ...
 • Een onverwachte bevinding was dat ...
 • De studie heeft aangetoond dat ...
 • Deze studie kon niet aantonen dat ...
 • X is een belangrijke bevinding voor ...
 • Een ander relevant resultaat is dat ...
 • De meest relevante bevinding was dat ...
 • Dit resultaat is niet eerder beschreven.
 • De resultaten laten zien/tonen aan dat ...
 • In de huidige studie komt naar voren dat ...
 • De huidige studie bevestigt de relatie tussen X en Y.
 • Er was echter geen significant verschil tussen X en Y.
 • Dit resultaat is ook door Smith et al. (1989) gevonden.
 • Deze studie ondersteunt bewijs uit eerdere observaties.
 • Uit dit onderzoek/het huidige onderzoek is gebleken dat ...
 • De resultaten lieten geen significante stijging/daling zien.
 • De resultaten toonden geen significante stijging/daling aan.
 • Er blijkt een positief/negatief verband te bestaan tussen ... en ...
 • In tegenstelling tot eerdere bevindingen is geen bewijs voor X gevonden.
 • Daarnaast is gebleken dat ... een belangrijk factor is voor het verklaren van de relatie tussen ... en ...
 • Het gaat hierbij om ...
 • Dit indirecte effect toont aan dat ...
 • Er zijn verschillende verklaringen mogelijk.
 • Deze toename van ... zou kunnen leiden tot ...
 • Dit betekent dat naarmate ..., ... toenemen/afnemen
 • Het blijkt dat ...
 • Het is daarom mogelijk dat ...
 • Deze bevindingen geven aanleiding om te veronderstellen dat ...
 • Een reden hiervoor kan zijn dat ...
 • X kan mogelijk worden verklaard door ...
 • Waarschijnlijk zorgt/zorgen ... voor ...
 • De resultaten kunnen zijn beperkt door ...
 • Een mogelijke verklaring hiervoor is dat ...
 • Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat ...
 • Een mogelijke verklaring voor het uitgebleven resultaat is ...
 • Deze gegevens moeten voorzichtig worden geïnterpreteerd, omdat ...
 • De niet-gevonden relatie tussen ... en ... kan wel worden verklaard.
 • Dit gegeven zou verklaren dat het effect van ... op ... niet significant is.
 • Dit onderzoek laat zien dat ...
 • Dit artikel illustreert dat ...
 • Dit onderzoek toont aan dat ...
 • Het onderzoek identificeert enkele ...
 • Er kan dus van worden uitgegaan dat ...
 • Samenvattend kan gesteld worden dat ...
 • In het algemeen lijkt het er dus op dat ...
 • Daarnaast heeft deze studie aangetoond dat ...
 • De resultaten van deze studie geven aan dat ...
 • Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat ...
 • Deze bevindingen doen vermoeden dat in het algemeen ...
 • De huidige bevindingen benadrukken het belang van ...
 • Op basis van deze studie kan worden geconcludeerd dat ...
 • Een mogelijke implicatie is dat ...
 • Dit is het eerste onderzoek over ...
 • Deze informatie kan gebruikt worden om ...
 • Deze studie draagt bij aan literatuur op het gebied van ...
 • Daarmee is dit de eerste studie die heeft aangetoond dat ...
 • De theoretische implicaties van deze bevindingen zijn onduidelijk.
 • De belangrijkste theoretische implicatie van deze studie is dat ...
 • Deze bevindingen dragen op verschillende manieren bij aan ons begrip van X.
 • Deze studie draagt bij aan de bestaande kennis van X door ...
 • Ten tweede breiden de huidige bevindingen de bestaande literatuur uit op het gebied van ...
 • Deze bevindingen geven meer inzicht in het verschijnsel van ...
 • Een mogelijke implicatie is dat ...
 • Een andere praktische implicatie is dat ...
 • Deze bevindingen kunnen ons helpen X te begrijpen.
 • Dit onderzoek is relevant voor ..., omdat ...
 • De huidige studie heeft een aantal praktische implicaties.
 • Deze bevinding heeft belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van X.
 • De relevantie van X wordt duidelijk ondersteund door de huidige bevindingen.
 • Een belangrijke praktische implicatie van dit onderzoek heeft betrekking op ...
 • De bevindingen die in de huidige studie zijn gerapporteerd, werpen een nieuw licht op ...
 • Deze informatie kan worden gebruikt om gerichte interventies te ontwikkelen op ...
 • X stond niet toe dat ...
 • Een eerste kanttekening is dat ...
 • Een beperking van deze studie is dat ...
 • De belangrijkste beperking ligt in het feit dat ...
 • Met dit onderzoek is echter niet aangetoond dat ...
 • Een andere beperking van de studie is het feit dat ...
 • Ondanks deze beperkingen suggereert de huidige studie dat ...
 • Bij dit onderzoek kan een aantal kanttekeningen worden geplaatst.
 • Het onderzoek wordt beperkt door het gebrek aan informatie over ...
 • Hoewel deze studie X niet heeft bevestigd, toont het gedeeltelijk aan dat ...
 • Hoewel deze studie een nieuw licht werpt op ..., heeft deze studie ook beperkingen.
 • Een van de belangrijkste bevindingen die uit deze studie naar voren komen, is dat ...
 • De analyse van X was daarom problematisch.
 • Door de kleine omvang van de steekproef was het niet mogelijk om ...
 • Het was niet mogelijk de significante relatie tussen X en Y verder te onderzoeken omdat ...
 • Vervolgonderzoek is nodig om ...
 • Mogelijke onderzoeksvragen zijn ...
 • Een aantal vragen blijft nog onbeantwoord.
 • Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op ...
 • Een belangrijke kwestie voor vervolgonderzoek is ...
 • Dergelijk vervolgonderzoek is ook van belang omdat ...
 • Verder onderzoek naar ... is nodig om te bepalen hoe ...
 • Toekomstig onderzoek zou zich daarom kunnen richten op ...
 • In vervolgonderzoek is het mogelijk om X met Y te onderzoeken.
 • Deze studie heeft een aantal implicaties voor toekomstig onderzoek.
 • Het is dan ook logisch om in vervolgonderzoek te onderzoeken of ...
 • Daarbij is het interessant om ook het effect van .. nader te onderzoeken.
 • Er zullen verdere studies moeten worden uitgevoerd, die rekening houden met deze variabelen.
 • Ook hier is het raadzaam om vervolgonderzoek onder andere doelgroepen te doen; wellicht liggen de relaties daar anders.